Hệ thống văn bản pháp luật cập nhật đến15/10/2017

Hệ thống văn bản pháp luật cập nhật đến15/10/2017

HỆ THÔNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT ÁP DỤNG NĂM 2017

(cập nhật đến ngày 15/10/2017)

  1. Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Luật số 32/2013/QH13

Nghị định số 92/2013/NĐ-CP; Thông tư 45/2013/TT- BTC

Thông tư 141/2013/TT-BTC; Nghị định 218/2013/NĐ-CP

Thông tư  78/2014/TT- BTC (thay thế TT 123/2012, có hiệu lực từ 02/08/14)

Công văn 2785/TCT-CS giới thiệu một số điểm mởi của TT 78/2014)

Thông tư  119/2014/TT- BTC ( có hiệu lực từ 01/09/2014)

Luật số  71/2014 (sửa đổi các Luật thuế); Nghị định 91/2014 NĐ-CP

Thông tư 151/2014/TT- BTC (sửa đổi các Luật, thông tư về thuế GTGT, TNDN, TNCN)

Nghị định 12/2015 ngày 12/02/2015 (sửa đổi bổ sung Luật và Nghị định về các loại thuế)

Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 (hướng dẫn NĐ 12/2015, sửa đổi bổ sung TT78/2014; TT119/2014 & TT 151/2014)

Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 23/11/2015 (đính chính Thông tư 96/2015/TT-BTC)

Văn bản hợp nhất các thông tư về thuế TNDN số 2015 26 VBHN – BTC

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC ngày 15/05/ 2017 hợp nhất VBPL về thuế TNDN.

  1. Pháp luật về thuế GTGT:

Luật số 31/2013/QH13

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP; Thông tư 219/2013/TT-BTC

Thông tư  119/2014/TT- BTC Thông tư 26/2015/ TT-BTC (Hóa đơn sai địa chỉ…Điều 7)

Luật số 71/2014 (sửa đổi các Luật thuế); Nghị định 91/2014 NĐ-CP;

 Thông tư 151/2014/TT- BTC

Nghị định 12/2015 ngày 12/02/2015 (sửa đổi bổ sung Luật và Nghị định về các loại thuế)

Thông tư 26/2015/ TT-BTC (Hướng dẫn Luật số 71/2014, Nghị định 12/2015 , sửa đổi Thông tư 219/2013; Thông tư 156/2013, Thông tư Thông tư 151/2014/TT- BTC

Thông tư 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 sửa đổi Thông tư 219/2013/TT-BTC

Văn bản hợp nhất các thông tư về thuế GTGT số 2015 16 VBHN – BTC

Luật 106/2016/QH13

Nghị định số 100/2016/NĐ-CP; Thông tư 130/2016/TT-BTC

Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung TT 219/2013/TT-BTC

Công văn 3671/TCT-DNL ngày 16/08/2016 (SD tài khoản cá nhân t/toán cho DN)

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC ngày 15/05/ 2017 hợp nhất Luật thuế giá trị gia tăng Thông tư 93/2017/TT-BTC sửa đổi bổ sung TT 29/2013, bãi bỏ K7 DD11 TT 156/2013 (Bỏ mẫu 06/GTGT)

  1. Pháp luật về thuế Thu nhập cá nhân:

Luật thuế TNCN; Nghị định số 65/2013/NĐ-CP

Thông tư 111/2013/TT-BTC; Thông tư  119/2014/TT- BTC ( có hiệu lực từ 01/09/2014)

Luật số  71/2014 (sửa đổi các Luật thuế); Nghị định 91/2014 NĐ-CP

Nghị định 12/2015 ngày 12/02/2015 ( sửa đổi bổ sung Luật và Nghị định về các loại thuế)

Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015

Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015

Văn bản hợp nhất các thông tư về thuế TNCN số 2015 04 VBHN – BTC

Văn bản hợp nhất các nghị định về thuế TNCN số 2015 14 VBHN – BTC

  1. Pháp luật về quản lý thuế

Luật quản lý thuế; Nghị định số 83/2013/NĐ-CP

Thông tư 156/2013/BTC

Thông tư 166/2013/TT-BTC ( xử phạt  hành chính thuế)

Luật số 71/2014 sửa đổi các Luật thuế);

 Thông tư  119/2014/TT- BTC ( có hiệu lực từ 01/09/2014); Thông tư 10/2014/TT-BTC

Nghị định 12/2015 ngày 12/02/2015 ( sửa đổi bổ sung Luật và Nghị định về các loại thuế)

Thông tư 96/2015/TT-BTC (sửa đổi bổ sung TT78/2014; TT119/2014 & TT 151/2014)

Văn bản hợp nhất các thông tư về Luật quản lý thuế số 2015 18 VBHN – BTC

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về Đăng ký thuế

Luật 106/2016/QH13

Nghị định số 100/2016/NĐ-CP; Thông tư 130/2016/TT-BTC

Thông tư 79/2017/TT-BTC sửa đổi Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC

Thông tư 93/2017/TT-BTC (bãi bỏ mẫu 06/GTGT)

  1. Pháp luật về quản lý và sử dụng hóa đơn:

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP

Thông tư  64/2013/TT – BTC

Thông tư  39/2014/TT – BTC (có hiệu lực từ 01/06/2014)

Thông tư  10/2014/TT – BTC (xử phạt hành chính về hóa đơn)

Thông tư  119/2014/TT- BTC ( có hiệu lực từ 01/09/2014)

Thông tư 26/2015/ TT-BTC (Hóa đơn sai địa chỉ…Điều 7)

Công văn 209/TCT-CS ngày 20/01/2015

Nghị định 12/2015 ngày 12/02/2015 (Nghị định sửa đổi bổ sung Luật và Nghị định về các loại thuế)

Thông tư 96/2015/TT-BTC (sửa đổi bổ sung TT78/2014; TT119/2014 & TT 151/2014)

Văn bản hợp nhất các thông tư về hóa đơn, chứng từ số 2015 17 VBHN – BTC

Nghị định  49/2016/NĐ-CP (27/05/2016) xủ phạt hành chính giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Thông tư 176/2016/TT-BTC về xử phạt trong quản lý, sử dụng hóa đơn

Thông tư 06/2017/TT-BTC  , hiệu lực từ ngày 06/03/2017 (TH không phải nộp tiền chậm nộp thuế)

Thông tư 37/2017/TT-BTC , hiệu lực từ ngày 12/06/2017 (Nộp, duyệt mẫu Hóa đơn đặt in 2 ngày)

  1. Chế độ kế toán

Thông tư 200/2014/TT- BTC ( Thay thế QĐ 15/2006)

Luật kế toán số 88/2015/QH13 (có hiệu lực từ 01/01/2016)

Nghị định số 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán

Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 sửa đôỉ bổ sung TT 200/2014)

Thông tư 133/2016/TT-BTC (thay thế QĐ 48)

  1. Khác:

Thuế liên quan đến doanh nghiệp FDI

Thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế nhà thầu

Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 quy định quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết

Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt

Nghị định số  108/2016/NĐ-CP;

Thông tư 195/2016/TT-BTC hướng dẫn NĐ 108/2016

Thông tư 20/2017/TT-BTC  về việc khấu trừ thuế TTĐB ngày 20/03/2017

Thuế môn bài:

Nghị định 139/2016/NĐ-CP

Kế toán TSCĐ

Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung TT 45/2013/TT-BTC

Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung TT 45/2013/TT-BTC (về việc KH TS vừa  sử dụng vừa bán hoặc cho thuê)

Bản tin pháp luật TCKT tháng 9 và tháng 10.2017  

                                                                                         Ketoanhongtrang,vn

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.