Thay đổi lớn trong hệ thống pháp luật thuế từ tháng 09/2018

Thay đổi lớn trong hệ thống pháp luật thuế từ tháng 09/2018

THAY ĐỔI LỚN TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT THUẾ  TỪ THÁNG 9/2018

Đất nước đang đổi thay từng ngày. Hệ thống pháp luật, do đó thường xuyên được điều chỉnh, bổ sung, thay thế. Đặc biệt với lĩnh vực nghề nghiệp của chúng ta – nghề kế toán, đòi hỏi của thực tiễn yêu cầu chúng ta phải thường xuyên cập nhật kiến thức mới về pháp luật.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ doanh nghiệp, kế toán trưởng, kế toán tổng hợp trong các Doanh nghiệp vừa và nhỏ SME, Start up có thể tiếp nhận kiến thức  pháp luật mới rất đồ sộ mà không cảm thấy bị “ngợp”, đồng thời nắm bắt được các giá trị cốt lõi của những đổi thay pháp lý này, áp dụng phù hợp trong hoạt động thực tiễn của Doanh nghiệp, Edubelife xin chia sẻ bài viết” THAY ĐỔI LỚN TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT THUẾ  TỪ THÁNG 9/2018”. Trân trọng mời các bạn đón đọc

A/ Về thuế giá trị gia tăng.

  1. Chính sách thuế mới về thuế GTGT:

Ngày 30/08/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 82/2018/TT-BTC về việc Bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Các nội dung khác quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính được tiếp tục thực hiện.

Thông tư số 82/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/ 2018.

  1. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

Tổng cục Thuế có công văn số 3154/TCT-CS ngày 15/8/2018 trả lời Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

Theo đó, cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào nhưng không được hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư. Việc xác định tài sản cố định và tài sản không phải là tài sản cố định theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017 của Bộ Tài chính.

B/ Về Thuế thu nhập doanh nghiệp.

  1. Chính sách thuế đối với chi phí quảng cáo trực tuyến

Tổng cục Thuế có công văn số 3149/TCT-CS ngày 15/8/2018 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế đối với chi phí quảng cáo trực tuyến

          Theo đó, về nguyên tắc trường hợp Google, Facebook (Nhà thầu nước ngoài) ký hợp đồng với doanh nghiệp Việt Nam (bên Việt Nam) để cung cấp dịch vụ quảng cáo trên ứng dụng Google, Facebook và phát sinh thu nhập tại Việt Nam thì Google, Facebook thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu (thuế GTGT, thuế TNDN) tại Việt Nam. Doanh nghiệp Việt Nam có trách nhiệm khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài theo quy định.

          Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh quảng cáo trực tuyến trên Facebook, Google nếu khoản chi này đáp ứng đủ các điều kiện thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp mang tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp (trường hợp bên bán không cung cấp hóa đơn thì phải có tờ khai và chứng từ nộp thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định) và chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

C/ Về Thuế thu nhập cá nhân

  1. Chính sách thuế TNCN đối với khoản thanh toán khi nghỉ việc

Tổng cục Thuế có công văn số 3257/TCT-TNCN ngày 23/8/2018 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về việc khấu trừ thuế TNCN đối với khoản thanh toán khi nghỉ việc

Theo đó, trường hợp công ty trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần đối với phần tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công của các cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên.

          Khoản trợ cấp thôi việc cho người lao động nghỉ việc theo đúng quy định của pháp luật thì không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của người lao động.

          Đối với các khoản thu nhập của người lao động nằm ngoài quy định của Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và hợp đồng lao động giữa người lao động và cơ quan chi trả sau khi đã chấm dứt hợp đồng lao động tại cơ quan chi trả, nếu khoản chi này từ hai triệu (2.000.000) đồng trở lên thì Công ty phải khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên tổng thu nhập chi trả.

D/ Về hóa đơn:

  1. Chính sách thuế mới về hóa đơn:

Ngày 12/09/2018 Chính Phủ ban hành nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Theo đó:

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/ 10/ 2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/ 5/ 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 /01 /2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trong thời gian từ ngày 01/ 11/ 2018 đến ngày 31 /10 /2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.

– Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01/ 11/ 2018 đến ngày 31/ 10/ 2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/ 5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/ 01/ 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì thực hiện như các cơ sở kinh doanh nêu tại khoản 2 Điều này.

– Đối với tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đã sử dụng Phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền đã sử dụng và chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử (hoặc Phiếu thu tiền điện tử) theo lộ trình của Bộ Tài chính.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018.

Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01/ 11/ 2020.

Trong thời gian từ ngày 01/ 11/ 2018 đến ngày 31/ 10/ 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

Kể từ ngày 01/ 11/ 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/ 5 /2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/ 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành.

E/ Về Quản lý thuế:

  1. Quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà:

Ngày 09/08/2018, Tổng cục Thuế có công văn số 3077/TCT-CS hướng dẫn Cục Thuế TP Cần Thơ về việc quản lý thuế.

Theo đó, hộ gia đình tự xây nhà không phải là người nộp thuế GTGT, TNDN và thuế thu nhập cá nhân; trường hợp hộ gia đình thuê nhà thầu là cơ sở kinh doanh thực hiện xây dựng nhà cho gia đình thì nhà thầu xây dựng phải kê khai nộp thuế theo quy định.

Trường hợp Cục Thuế có cơ sở xác định nhà thầu có xây dựng nhà cho hộ gia đình, cá nhân nhưng không kê khai nộp thuế thì Cục Thuế thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật quản lý thuế. Quá trình xử lý, Cục Thuế báo cáo UBND để chỉ đạo các đơn vị chức năng khác trên địa bàn phối hợp thực hiện theo Điều 11 Luật Quản lý Thuế.

P/S:  Thứ bảy tuần này, vào hồi 16h, ngày 06/10, EDUBELIFE vinh dự được Đài truyn hình Hà Nội mi tham gia kể về câu chuyện nghề của mình trên chuyên mục “CHUYỆN NGH”. Nếu các bạn sắp xếp được thời gian, hân hạnh mời các bạn đón xem trên kênh truyền hình Hà Nội H1 để hiểu hơn về chúng tôi – EDUBELIFE, các bạn nhé! Chân thành cảm ơn các bạn! 

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.