Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Tin vui đối với DN hành chính SN – Chế độ kế toán MỚI

Năm 2015 Quốc hội đã thông qua Luật Kế toán số 88 thay thế Luật Kế toán số 03 năm 2003. Theo đó, tại Điều 29 quy định các đơn vị kế toán (trong đó bao gồm các đơn vị hành chính, sự nghiệp) phải lập 04 báo cáo tài chính là (1) Báo cáo tình hình tài chính; (2) Báo cáo kết quả hoạt động; (3) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; (4) Thuyết minh báo cáo tài chính. Bên cạnh đó các cơ chế tài chính áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp cũng đã thay đổi (như Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 thay thế Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; Luật Phí, lệ phí 2015 thay thế Pháp lệnh phí, lệ phí 2001; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; quy định về mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung). Như vậy, chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 cần được sửa đổi để đáp ứng yêu cầu mới của cơ chế tài chính, ngân sách và lập được Báo cáo tài chính theo Luật Kế toán 2015.

Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính chính thức ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, EDUBELIFE trân trọng giới thiệu tới các doanh nghiệp.

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.