Dự thảo “Luật quản lý thuế” mới

Dự thảo “Luật quản lý thuế” mới

Luật quản lý thuế sắp được ban hành là một sự kiện pháp luật lớn tác động mạnh mẽ tới mọi doanh nghiệp, mọi cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế hiện nay. Sự ra đời của Luật quản lý thuế mới xuất phát từ nhu cầu phát triển tất yếu khách quan của nền kinh tế quốc dân.

Thứ nhất, xuất phát từ yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng mà thực tế phát triển kinh tế hội nhập trước mắt cũng như lâu dài đặt ra.

Thứ hai, việc sửa đổi Luật quản lý thuế tạo hành lang pháp lý cho hiện đại hóa hoạt động quản lý thuế, áp dụng rộng rãi phổ biến quản lý thuế điện tử, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 Khoá 12.

Thứ ba, từ yêu cầu của cải cách hành chính, cải cách thủ tục quản lý thuế hướng tới hoạt động quản lý thuế thống nhất, công khai, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiệnhơn, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý thuế để phòng, chống trốn thuế, thất thu và nợ thuế.

Bốn là, để tạo môi trường pháp luật thống nhất và đồng bộ áp dụng trong nền kinh tế và khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật quản lý thuế hiện hành.

Cụ thể về các căn cứ khoa học, thực tiễn xây dựng Luật quản lý thuế mới cũng như dự thảo chi tiết các nội dung của đạo luật lớn này, xin trân trọng mời các bạn đón xem chi tiết tại đây!.

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.