NGHỊ ĐỊNH 91/2022 SỬA ĐỔI TỶ LỆ, KỲ TẠM NỘP THUẾ TNDN NĂM

NGHỊ ĐỊNH 91/2022 SỬA ĐỔI TỶ LỆ, KỲ TẠM NỘP THUẾ TNDN NĂM

Như các bạn đã biết, theo điểm g, điểm 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn luật
quản lý thuế thì:
“g) Thuế thu nhập doanh nghiệp của hãng vận tải nước ngoài tạm nộp quý và khai quyết toán năm. Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm”. Điều đó có nghĩa là các doanh nghiệp phải tạm nộp từ 75% tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp cho cả năm trước ngày 30/10 năm tài chính đó ( khoản 1 Điều 55 Luật quản lý thuế 2019). Do vậy, nhiều doanh nghiệp đã gặp khó khăn khi ước tính kết quả kinh doanh vào quý 3. Đặc biệt có những doanh nghiệp, do tính chất mùa vụ, doanh thu, lợi nhuận năm bị ảnh hưởng trọng yếu vào kết quả kinh doanh của quý 4 hàng năm. Rất khó để ước tính được chính xác hiệu quả kinh doanh của cả năm trong khi Doanh nghiệp mới đang hoạt động đến hết quý 3.
Để tháo gỡ khó khăn này cho các doanh nghiệp, chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP tháo gỡ “nút thắt” quan trọng này. Cụ thể: Căn cứ khoản 5 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP quy định:
5.  Điểm g Khoản 6 Điều 8
được sửa đổi, bổ sung như sau:
“g) Thuế thu nhập doanh nghiệp của hãng vận tải nước ngoài tạm nộp quý và khai quyết toán năm. Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 04 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 04 đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.”
Chúng ta lưu ý thêm về điều khoản chuyển tiếp giừa quy định cũ và mới như sau:
Căn cứ khoản 1 Điều 2 Nghị định 91/2022/NĐ-CP:
“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 1 Nghị định này được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2021 như sau:
a) Tính đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành người nộp thuế có số thuế tạm nộp 03 quý đầu kỳ tính thuế năm 2021 không thấp hơn 75% số phải nộp theo quyết toán năm, thì không áp dụng quy định tỷ lệ tạm nộp 04 quý tại khoản 3, 4, 5 Điều 1 Nghị định này.
b) Tính đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, người nộp thuế có số thuế tạm nộp 03 quý đầu kỳ tính thuế năm 2021 thấp hơn 75% số phải nộp theo quyết toán năm, thì được áp dụng tỷ lệ tạm nộp 04 quý quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 1 Nghị định này nếu không tăng thêm số tiền chậm nộp.”
Trường hợp cơ quan có thẩm quyền thực hiện thanh tra, kiểm tra đã tính tiền chậm nộp theo quy định tại điểm b, điểm c, điểm g khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và khi áp dụng quy định tỷ lệ tạm nộp 04 quý tại khoản 3, 4, 5 Điều 1 Nghị định này được giảm số tiền chậm nộp thì người nộp thuế có văn bản đề nghị điều chỉnh giảm tiền chậm nộp theo Mẫu số 01/GTCN
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này gửi cơ quan thuế nơi phát sinh tiền chậm nộp (là cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan thuế có hoạt động được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp). Sau khi điều chỉnh giảm mà có số tiền chậm nộp nộp thừa thì thực hiện theo quy định tại Điều 60 và Chương VIII Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
EDUBELIFE xin có đôi dòng chia sẻ về điểm mới đáng quan tâm này của Nghị định 91/2022/NĐ-CP. Trân trọng cảm ơn các bạn đã quan tâm, đón nhận!
P/S: EDUBELIFE xin gửi tới bạn bản có dấu đỏ Nghị định trên kèm theo nhé!

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.