Đối tượng doanh nghiệp được gộp Báo cáo tài chính sang năm sau

Đối tượng doanh nghiệp được gộp Báo cáo tài chính sang năm sau

Hạn nộp BCTC chỉ còn 14 ngày nữa, Vậy doanh nghiệp bạn có thuộc đối tượng được gộp Báo cáo tài chính sang năm sau hay không? Hãy cùng chúng tôi nghiên cứu qua bài viết này nhé

1.Đối tượng được gộp BCTC

– Căn cứ 1: Khoản 4, điều 13, LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 03/2003/QH11 NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ KẾ TOÁN

có quy định:

“4. Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn chín mươi ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn mười lăm tháng.”

– Căn cứ 2: Khoản 2, 3 điều 3, thông tư 78/2014/TT-BTC có quy định

2. Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

  1. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.

=> KL: Căn cứ các quy định trên, những doanh nghiệp sau thuộc đối tượng được gộp BCTC:

–  DN mới thành lập:

+ Nếu kỳ tính thuế đầu tiên kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có thời gian ngắn hơn 3 tháng thì được cộng với kỳ kế toán của năm tiếp theo.

+ Nếu kỳ tính thuế đầu tiên có thời gian nhỏ hơn 15 tháng thì DN được cộng gộp với kỳ kế toán của năm tiếp theo. Nói cách khác, nếu DN được thành lập từ ngày 01/10 của năm liền kề, thì được phép gộp báo cáo vào năm tiếp theo

– DN chuyển đổi loại hình DN, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể phá sản:

+ Nếu kỳ tính thuế năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 3 tháng thì DN được cộng với kỳ tính thuế năm trước đó.

+ Nếu kỳ tính thuế năm cuối cùng có thời gian nhỏ hơn 15 tháng thì DN được cộng gộp với kỳ tính thuế của năm trước đó. Nói cách khác, nếu DN thực hiện kỳ báo cáo cuối cùng vào quý 1 của năm tiếp theo, thì được gộp báo cáo vào năm trước.

  1. Mẫu công văn xin gộp BCTC

Đề nghị gộp BCTC năm 2015 vào năm 2016:     

 

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.