Xử lý các trường hợp sai sót đối với hóa đơn GTGT

Xử lý các trường hợp sai sót đối với hóa đơn GTGT

Hoá đơn GTGT là một chứng từ rất quan trong tại doanh nghiệp. Hôm nay KẾ TOÁN HỒNG TRANG sẽ hướng dẫn các bạn việc xử lý các trường hợp sai sót đối với hóa đơn GTGT theo các thông tư mới nhất.

  1. Hóa đơn chưa xé khỏi cuống.

– Phương pháp xử lý:

+ Gạch chéo các liên hóa đơn

+ Lưu giữ hóa đơn tại quyển hóa đơn để giải trình với cơ quan thuế

+ Xuất hóa đơn mới thay thế

– Ví dụ: Công ty CP ĐT kỹ năng tài chính Edubelife ngày 20/11/2016 xuất hóa đơn số 000079. Trên hóa đơn có ghi sai chỉ tiêu đơn giá và thành tiền. Hóa đơn này chưa xé khỏi cuống. Kế toán thực hiện :

+ Gạch chéo các liên hóa đơn số 000079

+ Lưu giữ hóa đơn 000079 tại quyển hóa đơn

+ Xuất hóa đơn mới thay thế.

xu-ly-hoa-don-edubelife

  1. Hóa đơn đã xé khỏi cuống

2.1. Hóa đơn đã xé khỏi cuống nhưng chưa giao cho khách hàng.

– Phương pháp xử lý:

+ Gạch chéo các liên hóa đơn

+ Xuất hóa đơn mới thay thế.

+ Lưu giữ hóa đơn viết sai – kẹp tại cuống của quyển hóa đơn.

(Lưu ý: Do chưa giao cho khách hàng nên các bạn không phải làm biên bản thu hồi hóa đơn.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 20 của Thông tư 39/2014/TT-BTC)

– Ví dụ: Công ty CP ĐT kỹ năng tài chính Edubelife ngày 20/11/2016 xuất hóa đơn số 000079. Trên hóa đơn có ghi sai chỉ tiêu đơn giá và thành tiền. Trước khi giao cho khách hàng ( khách hàng chưa ký vào chỉ tiêu người mua hàng), kế toán công ty Edubelife phát hiện ra sai sót. Kế toán thực hiện:

+ Gạch chéo các liên hóa đơn số 000079

+ Xuất hóa đơn mới thay thế

+ Lưu giữ hóa đơn số 000079 tại cuống để phục vụ việc giải trình với cơ quan thuế sau này

2.2. Hóa đơn đã xé khỏi cuống và giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai thuế:

– Phương pháp xử lý:

+ Lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai.

+ Gạch chéo các liên hóa đơn đã được thu hồi và lưu giữ hóa đơn kẹp cùng biên bản thu hồi để phục vụ giải trình với cơ quan thuế.

+ Xuất hóa đơn mới.

+ Dùng hóa đơn mới để kê khai, hạch toán. Hóa đơn cũ không dùng để kê khai, hạch toán

– Ví dụ: Công ty CP ĐT kỹ năng tài chính Edubelife ngày 20/11/2016 xuất hóa đơn số 000079 và giao cho khách hàng. Trên hóa đơn có ghi sai chỉ tiêu đơn giá và thành tiền. Ngày 22/11/2016 kế toán phát hiện hóa đơn sai sót và liên lạc với bên khách hàng biết được bên khách hàng chưa kê khai. Kế toán thực hiện:

+ Lập biên bản thu hồi hóa đơn số 000079

+ Gạch chéo và lưu giữ hóa đơn số 000079 cùng biên bản thu hồi

+ Xuất hóa đơn mới.

+ Bên bán và bên mua cùng dùng hóa đơn mới để kê khai và hạch toán.

2.3. Hóa đơn đã xé khỏi cuống, đã giao khách hàng, đã kê khai thuế.

2.3.1. Hóa đơn viết sai địa chỉ, tên công ty khách hàng nhưng đúng MST.

– Phương pháp xử lý: Căn cứ thông tư 26/2015/TT-BTC.

+ Lập biên bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản giữa 2 bên xác nhận sai sót.

+ Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót.

– Ví dụ: : Công ty CP ĐT kỹ năng tài chính Edubelife ngày 20/11/2016 xuất hóa đơn số 000079 và giao cho khách hàng. Trên hóa đơn có ghi sai chỉ tiêu địa chỉ, tên công ty nhưng đúng MST. Ngày 02/12/2016 kế toán phát hiện hóa đơn sai sót và liên lạc với bên khách hàng biết được bên khách hàng đã kê khai trên tờ khai thuế tháng 12. Kế toán thực hiện:

+ Lập biên bản hoặc thỏa thuận xác nhận sai sót chỉ tiêu địa chỉ, tên công ty

+ Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn số 000079

2.3.2. Các trường hợp còn lại:

– Phương pháp thực hiện:

+ Lập biên bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản giữa 2 bên xác nhận sai sót

+ Lập hóa đơn điều chỉnh: Hoá đơn điều chỉnh phải ghi rõ: điều chỉnh Tăng/Giảm số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…( Căn cứ Điều 20 TT 39/2014) DN có thể điều chỉnh giảm hóa đơn do sai sót…

+ Kê khai thuế: Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Bên bán: lập hóa đơn điều chỉnh nên kê ở bảng kê hàng hóa – dịch vụ bán ra.

Bên mua: Nhận hóa đơn điều chỉnh kê ở bảng kê mua vào

* Lưu ý: Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)

– Ví dụ: Công ty CP ĐT kỹ năng tài chính Edubelife ngày 20/11/2016 xuất hóa đơn số 000079 và giao cho khách hàng. Trên hóa đơn có ghi sai chỉ tiêu thành tiền.

Cụ thể: Số liệu đúng: 152.750.000                         Số liêu sai:      172.575.000

Ngày 02/12/2016 kế toán phát hiện hóa đơn sai sót và liên lạc với bên khách hàng biết được bên khách hàng đã kê khai trên tờ khai thuế tháng 12. Kế toán thực hiện:

+ Lập biên bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản giữa 2 bên xác nhận sai sót

+ Lập hóa đơn điều chỉnh: Ghi rõ điều chỉnh chỉ tiêu thành tiền tăng 19.825.0000 cho hóa đơn số 000079 ký hiệu ……. Ngày 20/11/2016.

+ Kê khai thuế: Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua bán thuế đầu ra, đầu vào

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.