THỦ TỤC THAY ĐỔI KẾ TOÁN TRƯỞNG THUÊ NGOÀI

THỦ TỤC THAY ĐỔI KẾ TOÁN TRƯỞNG THUÊ NGOÀI

EDUBELIFE xin có một vài chia sẻ xung quanh “Thủ tục thay đổi kế toán trưởng, đặc biệt trong trường hợp Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ Kế toán trưởng thuê ngoài”

  1. Trước hết chúng ta cần tìm hiểu về quy định “Thuê kế toán trưởng”

Căn cứ Điều 56 -Luật kế toán

Điều 56. Thuê dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng

  1. Đơn vị kế toán được ký hợp đồng với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán để thuê dịch vụ làm kế toán hoặc dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.
  2. Việc thuê dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản theo quy định của pháp luật.
  3. Đơn vị kế toán thuê dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực mọi thông tin, tài liệu liên quan đến công việc thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng và thanh toán đầy đủ, kịp thời phí dịch vụ kế toán theo thỏa thuận trong hợp đồng.
  4. Người được thuê làm kế toán trưởng phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật kế toán.
  5. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán và người được thuê làm kế toán, làm kế toán trưởng phải chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu kế toán theo thỏa thuận trong hợp đồng.

https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/thu-tuc-thay-doi-ke-toan-truong-561-89926-article.html

Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của: Người đại diện theo pháp luật, người đứng đầu, giám đốc, tổng giám đốc và của cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc, phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính – kế toán, kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán (trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu).

– Người đang là người quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán (trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu).

Căn cứ Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT, thủ tục kế toán trên thực tế cần thực hiện như sau

  1. Hồ sơ, thủ tục thay đổi kế toán trưởng

Công ty cần chuẩn bị các giấy tờ sau để làm thủ tục thay đổi kế toán trưởng:

– Giấy tờ chứng thực cá nhân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu) của kế toán trưởng (bản sao);

– Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh theo Mẫu II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

– Hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục.

– Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ.

Trình tự, thủ tục thay đổi kế toán trưởng:

Bước 01: Lựa chọn hình thức nộp hồ sơ

Có thể nộp hồ sơ bằng tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số. Lưu ý, chữ ký số phải là chữ ký số cá nhân, không dùng chữ ký số của công ty, doanh nghiệp.

Bước 02: Chuẩn bị hồ sơ

Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ đã nêu trên, sau đó scan ra file PDF và tạo hồ sơ tại địa chỉ dangkykinhdoanh.gov.vn sau đó gõ mã số doanh nghiệp và upload các file vừa scan.

Nhập thông tin kế toán trưởng vào phần “người quản lý doanh nghiệp” trong hồ sơ.

Bước 03: Nộp hồ sơ, ký bằng tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo sửa đổi bổ sung hồ sơ để doanh nghiệp được biết.

Nếu hồ sơ hợp lệ, Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký kinh doanh sẽ trả kết quả về, người nộp hồ sơ nộp bản giấy đến Phòng đăng ký kinh doanh để được cấp xác nhận thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Trên đây là một số EDUBELIFE xin có một vài chia sẻ xung quanh “Thủ tục thay đổi kế toán trưởng, đặc biệt trong trường hợp Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ Kế toán trưởng thuê ngoài”.

Chúc các doanh nghiệp ngày càng phát triển thịnh vượng. Chúc các bạn làm trong lĩnh vực tài chính, kế toán thu nhập ngày càng cao, môi trường làm việc thuận lợi và ngày càng được Chủ doanh nghiệp trọng dụng nhé!

Phụ lục II-1

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

_____________

TÊN DOANH NGHIỆP

_________

Số: ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________

…, ngày…. tháng….năm…..

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………. ………………… …………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):       Ngày cấp ………………………………………………………. Nơi cấp:…………………….

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp): ….

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp o

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp o

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):       Ngày…………………………………………………………………. cấp    Nơi cấp:……….

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.

– Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển: khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh1: Có □ Không □

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/ thông báo thay đổi và gửi kèm)

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.