Một số văn bản pháp luật áp dụng năm 2016

Một số văn bản pháp luật áp dụng năm 2016

Một số văn bản pháp luật áp dụng năm 2016 cập nhật đến ngày 25/12/2016

  1. Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Luật số 32/2013/QH13

Nghị định số 92/2013/NĐ-CP; Thông tư 45/2013/TT- BTC

Thông tư 141/2013/TT-BTC; Nghị định 218/2013/NĐ-CP

Thông tư  78/2014/TT- BTC (thay thế TT 123/2012, có hiệu lực từ 02/08/14)

Công văn 2785/TCT-CS giới thiệu một số điểm mởi của TT 78/2014)

Thông tư  119/2014/TT- BTC ( có hiệu lực từ 01/09/2014)

Luật số  71/2014 (sửa đổi các Luật thuế); Nghị định 91/2014 NĐ-CP

Thông tư 151/2014/TT- BTC

Nghị định 12/2015 ngày 12/02/2015 (sửa đổi bổ sung Luật và Nghị định về các loại thuế)

Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 (hướng dẫn NĐ 12/2015, sửa đổi bổ sung TT78/2014; TT119/2014 & TT 151/2014)

Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 23/11/2015 (đính chính Thông tư 96/2015/TT-BTC)

Văn bản hợp nhất các thông tư về thuế TNDN số 2015 26 VBHN – BTC

ke-toan-hong-trang-24

  1. Pháp lut v thuế GTGT:

Luật số 31/2013/QH13

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP; Thông tư 219/2013/TT-BTC

Thông tư 39/2014 TT- BTC

Thông tư  119/2014/TT- BTC

Luật số 71/2014 (sửa đổi các Luật thuế); Nghị định 91/2014 NĐ-CP

Nghị định 12/2015 ngày 12/02/2015 (sửa đổi bổ sung Luật và Nghị định về các loại thuế)

Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 (hướng dẫn NĐ 12/2015, hướng dẫn NĐ 12/2015, sửa đổi bổ sung TT78/2014; TT119/2014 & TT 151/2014)

Thông tư 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 sửa đổi Thông tư 219/2013/TT-BTC

Văn bản hợp nhất các thông tư về thuế GTGT số 2015 16 VBHN – BTC

Luật 106/2016/QH13

Nghị định số 100/2016/NĐ-CP; Thông tư 130/2016/TT-BTC

Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung TT 219/2013/TT-BTC

Công văn 3671/TCT-DNL ngày 16/08/2016 (SD tài khoản cá nhân t/toán cho DN)

  1. Pháp luật về thuế Thu nhập cá nhân:

Luật thuế TNCN; Nghị định số 65/2013/NĐ-CP

Thông tư 111/2013/TT-BTC; Thông tư  119/2014/TT- BTC ( có hiệu lực từ 01/09/2014)

Luật số  71/2014 (sửa đổi các Luật thuế); Nghị định 91/2014 NĐ-CP

Nghị định 12/2015 ngày 12/02/2015 ( sửa đổi bổ sung Luật và Nghị định về các loại thuế)

Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015

Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015

Văn bản hợp nhất các thông tư về thuế TNCN số 2015 04 VBHN – BTC

Văn bản hợp nhất các nghị định về thuế TNCN số 2015 14 VBHN – BTC

  1. Pháp luật về quản lý thuế

Luật quản lý thuế; Nghị định số 83/2013/NĐ-CP

Thông tư 156/2013/BTC

Thông tư 166/2013/TT-BTC ( xử phạt  hành chính thuế)

Luật số 71/2014 sửa đổi các Luật thuế);

 Thông tư  119/2014/TT- BTC ( có hiệu lực từ 01/09/2014)

Nghị định 12/2015 ngày 12/02/2015 ( sửa đổi bổ sung Luật và Nghị định về các loại thuế)

Thông tư 96/2015/TT-BTC (sửa đổi bổ sung TT78/2014; TT119/2014 & TT 151/2014)

Văn bản hợp nhất các thông tư về Luật quản lý thuế số 2015 18 VBHN – BTC

Luật 106/2016/QH13

Nghị định số 100/2016/NĐ-CP; Thông tư 130/2016/TT-BTC

  1. Pháp luật về quản lý và sử dụng hóa đơn:

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP

Thông tư  64/2013/TT – BTC

Thông tư  39/2014/TT – BTC (có hiệu lực từ 01/06/2014)

Thông tư  10/2014/TT – BTC (xử phạt hành chính về hóa đơn)

Thông tư  119/2014/TT- BTC ( có hiệu lực từ 01/09/2014)

Thông tư 26/2015/ TT-BTC (Hóa đơn sai địa chỉ…Điều 7)

Công văn 209/TCT-CS ngày 20/01/2015

Nghị định 12/2015 ngày 12/02/2015 (Nghị định sửa đổi bổ sung Luật và Nghị định về các loại thuế)

Thông tư 96/2015/TT-BTC (sửa đổi bổ sung TT78/2014; TT119/2014 & TT 151/2014)

Văn bản hợp nhất các thông tư về hóa đơn, chứng từ số 2015 17 VBHN – BTC

Nghị định  49/2016/NĐ-CP (27/05/2016) xủ phạt hành chính giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Thông tư 176/2016/TT-BTC về xử phạt trong quản lý, sử dụng hóa đơn

  1. Chế đ kế toán

Thông tư 200/2014/TT- BTC ( Thay thế QĐ 15/2006)

Luật kế toán số 88/2015/QH13 (có hiệu lực từ 01/01/2016)

Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 sửa đôỉ bôr sung TT 200/2014

Thông tư 133/2016/TT-BTC (thay thế QĐ 48)

  1. Khác:

Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt

Nghị định số  108/2016/NĐ-CP;

Thông tư 195/2016/TT-BTC hướng dẫn NĐ 108/2016

Thuế môn bài:

Nghị định 139/2016/NĐ-CP

Kế toán TSCĐ

Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung TT 45/2013/TT-BTC

Edubelife Kế toán Hồng Trang

(ketoanhongtrang.vn)

 

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.