Hướng dẫn giảm thuế TNDN phải nộp 2019 từ kết chuyển lỗ

Hướng dẫn giảm thuế TNDN phải nộp 2019 từ kết chuyển lỗ

Việc kết chuyển lỗ các năm trước có tác động rất lớn tới việc xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2019.  Nếu số lỗ được xác định và kết chuyển phù hợp với quy định pháp luật hiện hành thì các Doanh nghiệp có thể được giảm mạnh số thuế TNDN phải nộp trong kỳ. Đây là chủ trương, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Nhà nước ta được áp dụng nhiều năm nay nhằm tạo thêm các điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển, đặc biệt đối với các Doanh nghiệp mới thành lập, sản xuất kinh doanh chưa ổn định, chưa có hiệu quả kinh tế….

Với mong muốn chia sẻ, giải đáp các vướng mắc liên quan đến chủ đề trên, tôi xin có một số trao đổi chuyên môn để công tác kết chuyển lỗ & xác định thuế TNDN phải nộp năm 2019 dễ dàng, thuận lợi hơn nhé!

I/ TẠI SAO KẾT CHUYỂN LỖ LẠI LÀM GIẢM THUẾ TNDN PHẢI NỘP?

 Căn cứ pháp lý:  – Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH-13

                             – Thông tư 78/2014/TT-BTC

                            – Thông tư 96/2015/TT-BTC

Để xác định số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2019 chúng ta cà làm rõ các khái niệm sau:

1.. Xác định thu nhập chịu thuế.

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác.

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế

=

Doanh thu

Chi phí được trừ

+

Các khoản thu nhập khác

 

  1. Xác định thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước theo quy định.

Thu nhập tính thuế được xác định theo công thức sau:

Thu nhập tính thuế

=

Thu nhập chịu thuế

Thu nhập được miễn thuế

+

Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định

  1. Xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp

Căn cứ Điều 1 – Thông tư 96/2015/TT-BTC; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng quy định như sau:

“1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế trừ đi phần trích lập quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) nhân với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau:

Thuế TNDN phải nộp

=

(

Thu nhập tính thuế

Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có)

)

x

Thuế suất thuế TNDN

 

KẾT LUẬN: Như vậy, Số lỗ kết chuyển từ các năm trước 2019 sẽ làm giảm thu nhập tính thuế TNDN, từ đó làm giảm thuế TNDN phải nộp trong kỳ

II. HƯỚNG DẪN KẾT CHUYỂN LỖ CÁC NĂM TRƯỚC 2019

  1. Quy tắc chuyển lỗ

1.1.Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.

1.2. Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

– Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên.

– Doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập theo nguyên tắc nêu trên. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xác định số lỗ doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do doanh nghiệp tự xác định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định.

Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau.

  1. Hướng dẫn chuyển lỗ

Ví dụ : Công ty A có tình hình hoạt động kinh doanh qua các năm như sau:

2015

2016

2017

2018

2019

(1.750.000.000)

(1.200.000.000 )

1.500.000.000

500.000.000

1.000.0000

 

– Năm 2015, doanh nghiệp lỗ 1.750.000.000, doanh nghiệp thực hiện theo dõi số lỗ trên, đến khi có lãi thực hiện chuyển lỗ. Thời hạn từ 2016-2020.

Năm 2016, doanh nghiệp lỗ 1.200.000.000, doanh nghiệp thực hiện theo dõi số lỗ trên, đến khi có lãi thực hiện chuyển lỗ. Thời hạn từ 2017- 2021.

Năm 2017, doanh nghiệp lãi 1.500.000.000, doanh nghiệp thực hiện lập phụ lục chuyển lỗ, chuyển số lỗ 1.500.000.000 của năm 2015 vào năm 2017, như vậy số lỗ năm 2015 còn dư để chuyển tiếp cho đến năm 2020 là còn 250.000.000

Năm 2018, doanh nghiệp lãi 500.000.000, doanh nghiệp thực hiện lập phụ lục chuyển lỗ:

+ Chuyển số lỗ 250.000.000 của năm 2015 vào năm 2018.

+ Đồng thời sau khi chuyển hết số lỗ của năm 2015 thì doanh nghiệp vẫn còn lãi 250.000.0000. Doanh nghiệp tiếp tục lấy số lỗ của năm 2016 thêm 250.000.000 nữa vào năm 2018 này.

+ Vậy số lỗ năm 2015 còn dư để chuyển cho đến năm 2020 đã hết

+ Số lỗ năm 2016 còn dư để chuyển cho đến 2021 còn 950.000.000.

Năm 2019, doanh nghiệp lãi 1.000.000.000, doanh nghiệp thực hiện lập phụ lục chuyển nốt sỗ lỗ còn dư của năm 2016 là 950.000.000. Phần chênh lệch 50.000.000, doanh nghiệp tiến hành xác định số tiền thuế TNDN phải nộp để nộp vào ngân sách nhà nước.

Ví dụ doanh nghiệp là đối tượng áp dụng thuế suất thuế TNDN phổ thông là 20% thì số thuế TNDN phải nộp năm 2019 là = 20% x 50.000.000 đồng = 10.000.000 đồng.

Bạn cần chú ý thêm là số lỗ trong các năm sẽ được cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu cẩn thận nhằm xác định số lỗ này đã tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan hay chưa. Nếu số lỗ này, tương ứng với các phần chi phí lớn hơn thu nhập trong kỳ tính thuế của DN, đều thỏa mãn các điều kiện chi phí được trừ, thì việc kết chuyển lỗ theo hướng dẫn  đã đem lại giá trị kinh tế lớn cho Doanh nghiệp, làm giảm mạnh số thuế TNDN phải nộp trong các có lãi (2018, 2019), tức là DN có thêm nguồn tiền để đẩy manh hoạt động sản xuất kinh doanh trong các năm tới.

Trên đây là một số chia sẻ của tôi về công tác kết chuyển lỗ các năm trước 2019.

Kính chúc các doanh nghiệp một năm mới kinh doanh phát triển mạnh mẽ, chúc các bạn kế toán ngày càng có thu nhập cao và luôn được chủ doanh nghiệp trọng dụng.

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.