Bản tin văn bản pháp luật tháng 08/2018

Bản tin văn bản pháp luật tháng 08/2018

BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 8/2018

  • Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Ngày 06/07/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, thay thế cho Quyết định 10/2007/QĐ-TTg.

Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam bao gồm 05 cấp:

– Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U;

– Ngành cấp 2 gồm 88 ngành, mỗi ngành được mã hóa bằng hai số theo ngành cấp 1 tương ứng;

– Ngành cấp 3 gồm 242 ngành, mỗi ngành được mã hóa bằng ba số theo ngành cấp 2 tương ứng;

– Ngành cấp 4 gồm 486 ngành, mỗi ngành được mã hóa bằng bốn số theo ngành cấp 3 tương ứng;

– Ngành cấp 5 gồm 734 ngành, mỗi ngành được mã hóa bằng năm số theo ngành cấp 4 tương ứng.

Quyết định này cũng giải thích cụ thể về nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, trong đó có định nghĩa về hoạt động kinh tế và ngành kinh tế.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/08/2018.

1/ Công văn 4007/TCHQ-TVQT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư 45/2018/TT-BTC ngày 07/05/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Kể từ 01/7/2018, các quy định về chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính và Quyết định số 1940/QĐ-BTC ngày 24/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính không còn hiệu lực.

cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp nghiên cứu nội dung Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính để thực hiện đúng chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại đơn vị

2/ Công văn 2818/TCT-DNL ngày 19/07/2018 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện hóa đơn điện tử

Công văn quy định rõ về giá trị pháp lý của HĐĐT.; Về chuyển đổi từ HĐĐT sang hóa đơn giấy và Về sử dụng hóa đơn điện tử xác thực, trích dẫn chi tiết theo Thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư 39/2014/TT-BTC

3/ Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội

Theo đó, trong chi tiết PL04 của Nghị định này uy định về mức kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới và hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.như Hỗ trợ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu 300.000 đồng/1 doanh nghiệp; Hỗ trợ kinh phí làm 01 (một) dấu pháp nhân 300.000 đồng/1 doanh nghiệp…

4/ Công văn 2573/TCT-CS ngày 28/06/2018 của Tổng cục Thuế hướng dẫn chi tiết về chính sách thuế đối với hoạt động tách Doanh nghiệp

Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong tổ chức, cá nhân; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một tổ chức, cá nhân thì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải lập hóa đơn GTGT theo quy định.”

5/Công văn 2580/TCT-CS  ngày 28/06/2018 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với kế toán giá trị chênh lệch tăng giảm cho đánh giá lại tài sản doanh nghiệp

6/ Công văn 2556/TCT-DNL của Tổng cục Thuế ngày 26/06/2018 về việc miễn dấu của người bán trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ

Theo đó, trường hợp hóa đơn dịch vụ ngân hàng của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (bao gồm Hội sở và các Chi nhánh trực thuộc) đáp ứng đủ điều kiện tự in theo quy định thì trên hóa đơn dịch vụ ngân hàng không nhất thiết phải có dấu của người bán.

7/ Công văn 2514/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với việc cung cấp các suất ăn cho học sinh trong các trường hợp. Theo đó; Trường hợp Trường tiểu học Quang Trung có thu tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu khác dưới hình thức thu hộ, chi hộ thì các khoản này thuộc đối tượng không chịu thuế;

– Trường hợp Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Than Uông Bí ký hợp đồng dịch vụ cung cấp suất ăn cho học sinh và giáo viên với Trường tiểu học Quang Trung thì dịch vụ trên không thuộc đối tượng không chịu thuế như hướng dẫn tại Khoản 13, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, mà thuộc đối tượng chịu thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

8/ Công văn 2515/TCT-CS ngày 22/06/2018của Tổng cục Thuế về hóa đơn việc việc một số DN sử dung dấu sẵn trên hóa đơn là vi phạm pháp luật. Cụ thể trường hợp Công ty TNHH TI2 Shipping Việt Nam đã sử dụng chữ ký dấu khắc sẵn đóng lên tất cả các hóa đơn đầu ra từ tháng 11/2016 đến 20/3/2017 thì đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định để xử lý.

9/ Công văn 2303/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng về khoản chi hỗ trợ cho đại lý là chi phí được trừ.

 Trường hợp Công ty hữu hạn chế tạo công nghiệp và gia công chế biến hàng xuất khẩu Việt Nam VMEP (Công ty) có thực hiện chương trình hỗ trợ khách hàng khi đến đại lý của Công ty mua xe thì khi thực hiện chi trả tiền hỗ trợ khách hàng thông qua đại lý, Công ty lập chứng từ chi tiền, đồng thời bên nhận tiền là đại lý căn cứ nội dung thu để lập chứng từ thu theo quy định. Các khoản chi hỗ trợ khách hàng thông qua các đại lý của Công ty nêu trên được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.

10/ Công văn 3016/LĐTBXH-BHXH ngày 30 tháng 07 năm 2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/01/2018

Công văn này trả lời chi tiết về việc ,”phụ cấp ca và phụ cấp chuyên cần mà công ty Honda Việt Nam đề cập tại công văn số 1243/2017/HDVN/D ngày 29/11/2017 gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc không xác định được trước nên không phải là khoản bổ sung khác phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.”

11/ Quyết định 888/QĐ-BHXH 2018 ngày 16/07/2018 sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

12/ Thông tư 59/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

13/ Công văn 3181/TCT-KK ngày 17/08/2018 của Tổng cục Thuế về việc kê khai chứng từ nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh. Theo đó DN có phát sinh thuế vãng lai ngoại tỉnh, đã kê khai và nộp theo quy định, được bù trừ với số thuế GTGT phải nộp trong kỳ của hoạt động sản xuất kinh doanh.

14/ Công văn 3154/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng ngày 15/08/2018. Theo đó, Cơ ở kinh doanh có dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà  không hình thành tài sản cố định, thì được khấu trừ thuế GTGT nhưng không được hoàn thuế GTGT.

15/ Công văn 3137/TCT-KK ngày 15/08/2018 của Tổng cục Thuế về việc xử lý dữ liệu trên ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS) đối với người nộp thuế đã đóng mã số thuế.

 16/ Nghị định 108/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Nhiều thay đổi về thủ tục đăng ký doanh nghiệp từ 10/10

Ngày 23/8 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Theo Nghị định mới này, sẽ có một số thay đổi về đăng ký doanh nghiệp từ ngày 10/10/2018 như:

– Bổ sung quy định: Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

– Bổ sung quy định: Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

– Trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, không yêu cầu phải nộp bản sao Điều lệ hoặc tương đương khác của chủ sở hữu công ty trong trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

– Bổ sung quy định về đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Theo đó, hồ sơ gồm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ khác tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp trong 2 ngày làm việc.

– Bỏ quy định Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/10/2018.

17/ Công văn 234/ĐKKD-NV của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc thi hành Quyết định 27/2018/QĐ-TTg

Cụ thể như sau:

Đối với doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước 20/8/2018

+ Doanh nghiệp tiếp tục hoạt động theo nội dung ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký và không bắt buộc phải cập ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành mới.

+ Việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành mới được thực hiện khi doanh nghiệp có nhu cầu hoặc khi doanh nghiệp thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh…

Đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận trước 20/8/2018 và chưa được chấp thuận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

– Đối với hồ sơ đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Nếu tên, mã ngành, nghề kinh doanh không thay đổi so với Hệ thống ngành mới thì được cấp đăng ký doanh nghiệp; Nếu có thay đổi, doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ so với Hệ thống ngành mới.

– Đối với hồ sơ nộp qua mạng điện tử, đã được Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc hồ sơ hợp lệ trước 20/8/2018 nhưng nộp hồ sơ bằng bản giấy sau ngày 20/8/2018 và mã ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp đã kê khai có sự thay đổi so với Hệ thống ngành mới thì:

+ Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được chấp thuận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

+ Doanh nghiệp làm đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin theo mẫu tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT để Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành mới.

18/ Nghị quyết 110/NQ-CP ngày 25/08/2018 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng

Hướng sửa đổi Luật Đất đai để thống nhất với Luật Đầu tư

Nội dung này nằm trong Nghị quyết 110/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng.

Cụ thể, Chính phủ giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai theo hướng thống nhất về thời gian chậm triển khai thực hiện dự án bị thu hồi đất giữa Luật Đất đai và Luật Đầu tư.

Tương tự, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường theo hướng thực hiện đồng thời thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường với thủ tục thẩm định dự án, thẩm định thiết kế xây dựng…

Tại Nghị quyết này, Chính phủ cũng nhấn mạnh kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức, lãnh đạo cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện dự án, công trình xây dựng; thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực…

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.