Vay tiền giữa các công ty

Vay tiền giữa các công ty

(Ketoanhongtrang.vn) – Doanh nghiệp có thể cho các đối tác của mình vay tiền hay không? Hình thức cho vay?  Doanh nghiệp có phải xuất hóa đơn GTGT đối với khoản vay này hay không? Cách hạch toán các khoản vay này?

  1. Doanh nghiệp có được cho các đối tác vay tiền?

Các hình thức cho doanh nghiệp khác vay

Thông tư 09/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6, Nghị định 222/2013/NĐ-CP như sau:

“Điều 3. Hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác

Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.

Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp sử dụng các hình thức sau:

  1. a) Thanh toán bằng Séc;
  2. b) Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;
  3. c) Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

Doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác bằng tài sản (không phải bằng tiền) thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Điều 4. Hình thức thanh toán trong giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau giữa các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng

Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng (là các doanh nghiệp không thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng) khi thực hiện các giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau sử dụng các hình thức thanh toán được quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này.”

Căn cứ theo quy định trên

– Doanh nghiệp được cho các doanh nghiệp khác vay tiền

– Khi cho doanh nghiệp khác vay tiền doanh nghiệp thực hiện cho vay bằng các hình thức sau

+ Thanh toán bằng Séc.

+ Thanh toán bằng UNC, chuyển tiền.

+ Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt khác.

– Doanh nghiệp không được cho các doanh nghiệp khác vay bằng tiền mặt

ke-toan-hong-trang-25

  1. Doanh nghiệp có phải xuất hóa đơn GTGT đối với khoản vay này hay không

Khoản lãi từ hoạt động cho vay đó có chịu thuế GTGT không? Doanh nghiệp có phải xuất hóa đơn đối với khoản thu từ tiền lãi vay không?

Tại Điều 4, Khoản 8, Điểm b Thông tư 219/2013/TT-BTC có quy định các đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“b) Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng.”

Tại Điều 3, Khoản 7 thông tư 26/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Điều 16, Thông tư 119/2014/TT-BTC như sau:

 “b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).’’

Căn cứ theo các quy định trên thì công ty khi cho các doanh nghiệp khác vay tiền thì hoạt động này thuộc đối tượng không chịu thuế, trên hóa đơn dòng thuế suất gạch chéo

  1. Cách hạch toán các khoản vay này? ( theo thông tư 200/2014/TT-BTC)

3.1. Khi cho vay

Nợ TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Có  TK 112 ( 1121,1122)

3.2. Định kỳ kế toán ghi nhận khoản lãi cho vay, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388)

Nợ TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (lãi nhập gốc)

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

3.3. Khi thu các khoản lãi

Nợ TK 112 (1121, 1122)

Có TK  138- Phải thu khác ( 1388)

3.4.Thu hồi các khoản cho vay,

Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng (1121, 1122)

Có TK 128,

Edubelife Kế toán Hồng Trang

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.