Hướng dẫn kết chuyển lỗ, giảm thuế TNDN năm 2020 do dịch bệnh CoVid

Hướng dẫn kết chuyển lỗ, giảm thuế TNDN năm 2020 do dịch bệnh CoVid

Việc kết chuyển lỗ các năm trước có tác động rất lớn tới việc xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2020.  Nếu số lỗ được xác định và kết chuyển phù hợp với quy định pháp luật hiện hành thì các Doanh nghiệp có thể được giảm mạnh số thuế TNDN phải nộp trong kỳ. Đây là chủ trương, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Nhà nước ta được áp dụng nhiều năm nay nhằm tạo thêm các điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển, đặc biệt đối với các Doanh nghiệp mới thành lập, sản xuất kinh doanh chưa ổn định, chưa có hiệu quả kinh tế….

Với mong muốn chia sẻ, giải đáp các vướng mắc liên quan đến chủ đề trên, tôi xin có một số trao đổi chuyên môn để công tác kết chuyển lỗ & xác định thuế TNDN phải nộp năm 2020 dễ dàng, thuận lợi hơn nhé!

I/ TẠI SAO KẾT CHUYỂN LỖ LẠI LÀM GIẢM THUẾ TNDN 2020 PHẢI NỘP?

 Căn cứ pháp lý:  – Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH-13

                             – Thông tư 78/2014/TT-BTC

                            – Thông tư 96/2015/TT-BTC

Để xác định số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 chúng ta cà làm rõ các khái niệm sau:

1.. Xác định thu nhập chịu thuế.

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác.

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác

  1. Xác định thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước theo quy định.

Thu nhập tính thuế được xác định theo công thức sau:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định
  1. Xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp

Căn cứ Điều 1 – Thông tư 96/2015/TT-BTC; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng quy định như sau:

“1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế trừ đi phần trích lập quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) nhân với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau:

Thuế TNDN phải nộp = ( Thu nhập tính thuế Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có) ) x Thuế suất thuế TNDN

KẾT LUẬN: Như vậy, Số lỗ kết chuyển từ các năm trước 2020 sẽ làm giảm thu nhập tính thuế TNDN, từ đó làm giảm thuế TNDN phải nộp trong kỳ

  1. HƯỚNG DẪN KẾT CHUYỂN LỖ CÁC NĂM TRƯỚC 2020
  1. Quy tắc chuyển lỗ

1.1.Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.

1.2. Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

– Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên.

– Doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập theo nguyên tắc nêu trên. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xác định số lỗ doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do doanh nghiệp tự xác định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định.

Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau.

  1. Hướng dẫn chuyển lỗ

Ví dụ : Công ty A có tình hình hoạt động kinh doanh qua các năm như sau:

2016 2017 2018 2019 2020
(800.000.000) (1.000.000.000 ) 700.000.000 600.000.000 400.000.000

– Năm 2016, doanh nghiệp lỗ 800.000.000, doanh nghiệp thực hiện theo dõi số lỗ trên, đến khi có lãi thực hiện chuyển lỗ. Thời hạn từ 2017-2021.

 Năm 2017, doanh nghiệp lỗ 1.000.000.000, doanh nghiệp thực hiện theo dõi số lỗ trên, đến khi có lãi thực hiện chuyển lỗ. Thời hạn từ 2018- 2022.

– Năm 2018, doanh nghiệp lãi 700.000.000, doanh nghiệp thực hiện lập phụ lục chuyển lỗ, chuyển số lỗ 800.000.000 của năm 2016 vào năm 2018, như vậy số lỗ năm 2016 còn dư để chuyển tiếp cho đến năm 2021 là còn 100.000.000.

 Năm 2019, doanh nghiệp lãi 600.000.000, doanh nghiệp thực hiện lập phụ lục chuyển lỗ:

+ Chuyển số lỗ 100.000.000 của năm 2016 vào năm 2019.

+ Đồng thời sau khi chuyển hết số lỗ của năm 2016 thì doanh nghiệp vẫn còn lãi 500.000.000 Doanh nghiệp tiếp tục lấy số lỗ của năm 2017 thêm 500.000.000 nữa vào năm 2019 này.

+ Vậy số lỗ năm 2016 còn dư để chuyển cho đến năm 2021 đã hết

+ Số lỗ năm 2017 còn dư để chuyển cho đến 2022 còn 500.000.000

 Năm 2020, do tình hình dịch bệnh CoViD diễn biến phức tạp nên lợi nhuận của DN bị giảm sút so với năm 2019, doanh nghiệp lãi 400.000.000, doanh nghiệp thực hiện lập phụ lục chuyển nốt sỗ lỗ còn dư của năm 2017 là 400.000.000.

Số lỗ năm 2017 còn dư, sau khi kết chuyển lỗ vào năm 2020, tiếp tục được kết chuyển đến 2022 là  500.000.000 – 400.000.000 = 100.000.000 đồng.

Năm 2020, doanh nghiệp chưa phát sinh tiền thuế TNDN phải nộp để nộp vào ngân sách nhà nước.

Trên đây là một số chia sẻ của tôi về công tác kết chuyển lỗ các năm trước 2020.

III/ GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 2020 THEO NQ 116/2020/QH14

Ngoài ra, các bạn lưu ý thêm, căn cứ khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19/06/2020, Quốc hội thông qua Nghị quyết  “1. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.”

Kính chúc các doanh nghiệp một năm mới can trường, vượt qua mọi khó khăn do tác động bất lợi của dịch bệnh Covid, vẫn phát triển mạnh mẽ. KÍnh chúc các bạn kế toán ngày càng có thu nhập cao và luôn được chủ doanh nghiệp trọng dụng.

P/S Tôi xin gửi tặng các bạn Toàn văn Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19/06/2020 nhé!

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.