Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử thu bằng ngoại tệ theo NĐ 123

Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử thu bằng ngoại tệ theo NĐ 123

Hiện nay, nhiều DN đã chuyển đổi sang hoá đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp thu tiền bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ không rõ:

TRƯỜNG HỢP THU TIỀN BẰNG NGOẠI TỆ THÌ LẬP HOÁ ĐƠN NHƯ THẾ NÀO?

EDUBELIFE xin chia sẻ thêm về vấn đề này các bạn nhé!

Căn cứ Khoản 6 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP

  1. Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.….
  1. d) Tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn được thể hiện bằng đồng Việt Nam theo chữ số Ả rập và bằng chữ tiếng Việt, trừ trường hợp bán hàng thu ngoại tệ không phải chuyển đổi ra đồng Việt Nam thì tổng số tiền thanh toán thể hiện bằng nguyên tệ và bằng chữ tiếng nước ngoài.

Căc cứ Khoản 13 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP

  1. 1 Chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn
  2. a) Chữ viết hiển thị trên hóa đơn là tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ chữ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

Trường hợp chữ trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu thì các chữ viết không dấu trên hóa đơn phải đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn.

….

  1. c) Đồng tiền ghi trên hóa đơn là Đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia là “đ”.

– Trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật về ngoại hối thì đơn giá, thành tiền, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng ngoại tệ, đơn vị tiền tệ ghi tên ngoại tệ. Người bán đồng thời thể hiện trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Mã ký hiệu ngoại tệ theo tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ: 13.800,25 USD – Mười ba nghìn tám trăm đô la Mỹ và hai mươi nhăm xu, ví dụ: 5.000,50 EUR- Năm nghìn ơ-rô và năm mươi xu).

– Trường hợp bán hàng hóa phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật về ngoại hối và được nộp thuế bằng ngoại tệ thì tổng số tiền thanh toán thể hiện trên hóa đơn theo ngoại tệ, không phải quy đổi ra đồng Việt Nam.

KẾT LUẬN:

Vậy trường hợp DN có thu bằng ngoại tệ, không phải quy đổi ra đồng Việt Nam, DN ghi bằng nguyên tệ, ví dụ như sau:

 

 

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.