HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH SAI SÓT HỒ SƠ KHAI THUẾ CÁC KỲ TRƯỚC

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH SAI SÓT HỒ SƠ KHAI THUẾ CÁC KỲ TRƯỚC

Thời điểm quyết toán Báo cáo tài chính đang đền gần. Các doanh nghiệp đang hối hả rà soát lại các khoản mục tài chính, kiểm tra đối chiếu các hồ sơ kê khai thuế GTGT, thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), Thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Việc phát sinh sai sót trong năm tính thuế có thể xảy ra do yếu tố khách quan hoặc chủ quan. Căn cứ vào quy định nào và làm thế nào để điều chỉnh các sai sót về hồ sơ kê khai thuế các kỳ trước là vấn đề được không ít các Doanh Nghiệp quan tâm. EDUBELIFE xin có bài viết nhỏ chia sẻ về chủ đề này:

I/ CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH SAI SÓT HỒ SƠ KHAI CÁC LOẠI THUẾ

 • Căn cứ điểm đ khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13
 • Căn cứ Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Điều 47. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

 1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.
 2. Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì người nộp thuế vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế; cơ quan thuế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này.
 3. Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế thì việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được quy định như sau:
 4. a) Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với trường hợp làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này;
 5. b) Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót nếu khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế.
 6. Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế bao gồm:
 7. a) Tờ khai bổ sung;
 8. b) Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan.
 9. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan.”

Căn cứ điểm đ khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13

“6. Điều 12 

được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 12. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

đ) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

II/ KẾT LUẬN:

Căn cứ các quy định pháp lý trên, EDUBELIFE hi vọng rằng các Doanh nghiệp đã có  những căn cứ pháp lý và định hướng để điều chỉnh sai sót về hồ sơ kê khai các loại thuế của các kỳ trước!

Kính chúc các Doanh nghiệp phát triển thịnh vượng, bền vững. Kính chúc các bạn làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán ngày càng có thu nhập cao và được chủ Doanh nghiệp ngày càng trọng dụng!

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.