Để tiếp tục tính thuế GTGT khấu trừ, cần nộp sớm mẫu 06/GTGT

Để tiếp tục tính thuế GTGT khấu trừ, cần nộp sớm mẫu 06/GTGT

Để tiếp tục được áp dụng phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ, DN mới thành lập cần khẩn trương nộp TB theo mẫu (Mẫu 06/GTGT) trước ngày 20/12/2016

Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính.

Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính.

Theo hướng dẫn tại công văn 1097/TCT-KK ngày 30/03/2015 về việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT.

Theo hướng dẫn tại công văn công văn số 5460/TCT-KK ngày 18/12/2015 của Tổngcục Thuế hướng đẫn về việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT đối với DN, HTX mới thành lập trong năm.

Hiện nay, Tổng cục thuế đang hướng dẫn cách xác định các trường hợp cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ ( Mẫu 06/GTGT ), cụ thể như sau:

 1. Trường hợp NNT đang áp dụng phương pháp khấu trừ:

Đối với doanh nghiệp, HTX thành lập trong 3 quý đầu năm 2014

 • Nếu xác định doanh thu năm 2016 từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT theo khoản 2 điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính trên 1 tỷ đồng thì tiếp tục được áp dụng  nộp thuế theo phương pháp khấu trừ ổn định trong năm 2017 và 2018 và không phải nộp mẫu 06/GTGT.
 • Nếu xác định doanh thu năm 2016 từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT theo khoản 2 điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính dưới 1 tỷ đồng thì được đăng ký tự nguyện áp dụng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ. Doanh nghiệp, HTX phải nộp mẫu 06/GTGT, thời hạn nộp chậm nhất ngày 20/12/2016. Nếu không nộp mẫu 06/GTGT thì phải chuyển đổi áp dụng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp .

Đối với doanh nghiệp, HTX bắt đầu thành lập trong Q4 năm 2015 (từ 01/10/2015 đến 31/12/2015):

 • Nếu xác định doanh thu từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT năm 2016 theo khoản 2 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên thì tiếp tục áp dụng theo phương pháp khấu trừ hết năm 2017, 2018.
 • Nếu xác định doanh thu từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT năm 2016 theo khoản 2 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính có doanh thu dưới 1 tỷ đồng. Nếu đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT trước ngày 20/12/2016 để áp dụng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ chu kỳ ổn định hai năm 2017, 2018. Nếu không nộp mẫu 06/GTGT thì chuyển sang nộp thuế theo phương pháp trực tiếp .

Đối với doanh nghiệp, HTX bắt đầu thành lập trong 3 quý đầu năm 2016 (từ 01/01/2016 đến 30/09/2016): Căn cứ vào doanh thu năm 2016 như cách xác định tại ví dụ 53 thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính (Doanh thu bình quân các tháng hoạt động nhân với 12). Nếu:

 • Doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên thì tiếp tục nộp thuế theo phương pháp khấu trừ đến hết kỳ ổn định năm 2017, 2018.
 • Doanh thu dưới 1 tỷ đồng nếu đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20/12/2016 cho kỳ ổn định 2017, 2018. Nếu không nộp mẫu 06/GTGT thì áp dụng nộp thuếtheo phương pháp trực tiếp .
 1. Trường hợp doanh nghiệp, HTX bắt đầu thành lập trong quý 4/2016 (từ 01/10/2016 đến 31/12/2016):
 • Đối với doanh nghiệp, HTX thành lập trong Q4/2016 xác định thuộc trường hợp được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước thời hạn nộp HSKT đầu tiên phát sinh. Nếu đến thời hạn nộp HSKT đầu tiên NNT không nộp mẫu 06/GTGT thì NNT thuộc trường hợp áp dụng phương pháp tính thuếtrực tiếp.
 • Trường hợp doanh nghiệp khi xác định thuộc đối tượng được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ chỉ phải nộp 01 lần mẫu 06/GTGT để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ cho quý IV/2016 và 2017. Đến trước ngày 20/12/2017 doanh nghiệp, HTX căn cứ vào cách xác định doanh thu quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 219/2014/TT-BTC để áp dụng phương pháp khấu trừ cho hai năm 2018 và 2019 và gửi mẫu 06/GTGT theo quy định.
 1. Trường hợp NNT đang áp dụng phương pháp trực tiếp:
 • Doanh nghiệp, HTX nếu muốn chuyển đổi áp dụng phương pháp kê khai thuế khấu trừ phải nộp mẫu 06/GTGT trước ngày 20/12/2016 cho kỳ ổn định năm 2017, 2018.
 • Nếu không nộp mẫu 06/GTGT thì tiếp tục áp dụng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp.
 1. Đối với tổ chức kinh tế hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã:

Trường hợp này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuếthực hiện phương pháp tính thuế mới.

(Ketoanhongtrang.vn)

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.