Liên kết với Nhóm tư vấn tài chính cá nhân Việt Nam – Đại học kinh tế – Đại học quốc gia trong Dự án đào tạo kỹ năng “Tài chính cá nhân cho trẻ em”