Tiền lương và các khoản chi phí đi kèm theo lương của chủ công ty

Tiền lương và các khoản chi phí đi kèm theo lương của chủ công ty

Tiền lương và các khoản chi phí đi kèm theo lương của chủ công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ) có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN hay không? Hãy cùng Kế toán Hồng Trang tìm hiểu về vấn đề trên thông qua bài viết sau:

  1. Thông tư 78/2014/TT-BTC

– Căn cứ điểm 2.5, khoản 2, điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC có quy định:

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.5. . Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

  1. Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.
  2. Thông tư 96/2015/TT-BTC

– Căn cứ điểm 2.6, khoản 2, điều 4, thông tư 96/2015/TT-BTC ( sửa đổi thông tư 78/2014/TT-BTC) có quy định:

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.6.Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

  1. d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.

– Như vậy theo các quy định trên, cho đến nay tiền lương của chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên  (do một cá nhân làm chủ)  và các khoản chi phí đi kèm tiền lương như: bảo hiểm xã hội, các loại phụ cấp …. đều không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

– Kế toán vẫn hạch toán chi phí lương bình thường để xác định lợi nhuận kế toán cuối năm.

 – Toàn bộ các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế được điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, phản ánh trên chỉ tiêu B4 tờ khai quyết toán Thuế TNDN.

Yến Thanh

(ketoanhongtrang.vn)

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.