Sử dụng hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là bất hợp pháp

Sử dụng hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là bất hợp pháp

Trước khi sử dụng hoá đơn, doanh nghiệp phải làm Thông báo phát hành hoá đơn. Tuy nhiên, có những doanh nghiệp sử dụng trước ngày ghi trên Thông báo phát hành hoá đơn hoặc thâm chí không nộp thông báo phát hành hóa đơn. Vậy trường hợp trên sẽ bị xử lý thế nào?  Hãy cùng Kế Toán Hồng Trang tìm hiểu qua bài viết sau

  1. Căn cứ pháp lý về thời điểm được sử dụng hóa đơn.

– Căn cứ Khoản 4 Điều 9, Thông tư số 39/2014/TT-BTC có quy định:

4. Thông báo phát hành hóa đơn và hoá đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hoá đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.”

– Căn cứ điều 22 Thông tư số 39/2014/TT-BTC có quy định:

“Sử dụng hoá đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hoá đơn giả, hoá đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng.

………………………………………………………………………………………………….

Hoá đơn chưa có giá trị sử dụng là hoá đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại Thông tư này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành”

Kết Luận

– Doanh nghiệp phải làm Thông báo phát hành tới cơ quan thuế trước ít nhất 5 ngày, và chỉ được sử dụng kể từ ngày bắt đầu ghi trên thông báo.

– Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hành vi bất hợp pháp và phải chịu phạt theo quy định của pháp luật:

+ Doanh nghiệp  sử dụng hóa đơn mà không lập Thông báo phát hành hóa đơn gửi cơ quan thuế.

+  Doanh nghiệp đã gửi Thông báo phát hành hóa đơn gửi cơ quan thuế, nhưng chưa tới thời điểm được sử dụng đã sử dụng hóa đơn.

  1. Căn cứ pháp lý về xử phạt hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Căn cứ Khoản 2, Điều 10 Thông tư 10/2014/TT-BTC  có quy định về hành vi không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng như sau:

“2. Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng:
a) Trường hợp tổ chức, cá nhân chứng minh đã gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nhưng cơ quan thuế không nhận được do thất lạc thì tổ chức, cá nhân không bị xử phạt.
b) Phạt tiền 6.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.
c) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế. Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này.
Trường hợp người bán có hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b và điểm c Khoản này và đã chấp hành Quyết định xử phạt, người mua hàng được sử dụng hóa đơn để kê khai, khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định.
d) Trường hợp tổ chức, cá nhân không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc không được kê khai, nộp thuế thì xử phạt theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 11 Thông tư này.
Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại Điều này còn phải thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định.”
 

3. Biện pháp khắc phục

– Doanh nghiệp phải nộp phạt các khoản theo quy định của pháp luật

– Thực hiện thủ tục thông báo phát hành hóa đơn theo quy định của pháp luật.

– Sau khi đã nộp phạt và thực hiện thủ tục phát hành, hóa đơn vẫn được sử dụng để tiếp tục kê khai.

4. Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn GTGT đặt in

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.