HƯỚNG DẪN TIÊU HUỶ HOÁ ĐƠN GIẤY KHI CHUYỂN SANG HOÁ ĐƠN ĐIỀN TỬ THEO THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC

HƯỚNG DẪN TIÊU HUỶ HOÁ ĐƠN GIẤY KHI CHUYỂN SANG HOÁ ĐƠN ĐIỀN TỬ THEO THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC

Thực hiện Luật Quản lý thuế ngày 13/06/2019; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Quyết định số 1830/QĐ-BTC ngày 20/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại thành phố Hà Nội. Ngày 29/10/2021, Cục Thuế TP Hà Nội đã có thông báo tới Quý doanh nghiệp về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày 21/11/2021, Bộ tài chính, Tổng cục Thuế đã Tổ chức Hội nghị kích hoạt hệ thống hóa đơn điện tử. Theo đó, thành phố Hà Nội là một trong sáu tỉnh, thành phố triển khai áp dụng hóa đơn điện tử từ tháng 11/2021 theo Luật Quản lý thuế; Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, Thông tư 78/2021/TT-BTC.

– Kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (Khi nhận được Thông báo về việc chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử Mẫu số 01/TB-ĐKĐT của cơ quan thuế), các doanh nghiệp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây, tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có).

Trình tự, thủ tục tiêu hủy thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

EDUBELIFE xin được trích dẫn đầy đủ quy định này và kèm theo các mẫu biểu để các Quý doanh nghiệp tiện nghiên cứu và áp dụng

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU HUỶ HOÁ ĐƠN GIẤY ĐIỀU 27 NGHI ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP

Điều 27. Tiêu hủy hóa đơn đặt in mua của cơ quan thuế

  1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện tiêu hủy hóa đơn. Thời hạn tiêu hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.
    Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thì đơn vị phải tiêu hủy hóa đơn, thời hạn tiêu hủy hóa đơn chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.
    Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.
    Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không tiêu hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.
  2. Tiêu hủy hóa đơn của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện như sau:

 a) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập bảng kiểm kê hóa đơn cần tiêu hủy.

b) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế phải thành lập Hội đồng tiêu hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức. Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi tiêu hủy hóa đơn.

c) Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản tiêu hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nêu có sai sót.

d) Hồ sơ tiêu hủy hóa đơn gồm:
– Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;
– Bảng kiểm kê hóa đơn cần tiêu hủy ghi chi tiết: Tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);
Biên bản tiêu hủy hóa đơn;
– Thông báo kết quả hủy hóa đơn
phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp tiêu hủy theo Mẫu số 02/HUY-HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này.
Hồ sơ tiêu hủy hóa đơn được lưu tại doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn được lập thành 02 bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày thực hiện tiêu hủy hóa đơn.

  1. Tiêu hủy hóa đơn của cơ quan thuế

a) Cơ quan Thuế thực hiện tiêu hủy hóa đơn do Cục Thuế đặt in đã thông báo phát hành chưa bán hoặc chưa cấp nhưng không tiếp tục sử dụng,

b) Tổng cục Thuế có trách nhiệm quy định quy trình tiêu hủy hóa đơn do Cục Thuế đặt in.”

Trên đây là nội dung cơ bản của Điều 27 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP hướng dẫn về trình tự, thủ tục tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng. EDUBELIFE xin gửi kèm theo các mẫu biểu để các Quý doanh nghiệp tiện nghiên cứu và áp dụng nhé

1. Edubelife. BB kiểm kê hóa đơn đề nghị hủy

2. Edubelife. QUYẾT ĐỊNH TLHĐ hủy hóa đơn 2

3. Edubelife. Biên bản họp HĐ hủy hóa đơn 2

4. TB kết quả huỷ hoá đơn NĐ 123.2020 Mẫu số 02HUY

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.