Hướng dẫn kế toán khoản tiền nhận tài trợ vì mục tiêu xã hội năm 2021

Hướng dẫn kế toán khoản tiền nhận tài trợ vì mục tiêu xã hội năm 2021

Không ít các Doanh nghiệp hiện nay được nhận các khoản tài trợ từ các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế để thực hiện các mục tiêu đã cam kết với Nhà tài trợ vì lợi ích cộng đồng.

Các chủ doanh nghiệp, các bạn kế toán rất băn khoăn không rõ:

1/ Đối với khoản nhận tài trợ vì mục tiêu xã hội này DN có phải ghi nhận doanh thu không?

2/ Khi nhận khoản tiền này, DN có phải lập hoá đơn GTGT không? Và thuế suất thuế GTGT (nếu có) là bao nhiêu?

Để làm rõ hơn căn cứ pháp lý trong công tác kế toán, thuế đối với khoản thu này, EDUBELIFE xin có dòng chia sẻ như sau:

I/ Câu hỏi số 1: Đối với khoản nhận tài trợ vì mục tiêu xã hội này DN có phải ghi nhận doanh thu không?

 CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ thứ 1: Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 – Doanh thu và thu nhập khác. Thời điểm ghi nhận doanh thu về bán hàng hóa, dịch vụ và doanh thu tài chính được ghi nhận như sau:

 1. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng: được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;
 • Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
 • Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
 • Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
 • Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng./.
 1. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ.

Doanh thu cung cấp dịch vụ: được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
 • Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
 • Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
 • Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.
 1. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu tài chính.

Doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu phát sinh từ tiền lãi và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

 • Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
 • Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Căn cứ thứ 2: Điều 4 Luật thuế TNDN 2008 và Điều 4 Nghi định 124/2008/NĐ-CP

– Căn cứ Điều 4 Luật thuế TNDN 2008

Điều 4. Thu nhập được miễn thuế…

 1. Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hoá, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.

– Căn cư Điều 4 Nghi định 124/2008/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Điều 4 Luật thuế TNDN 2008

Điều 4. Thu nhập được miễn thuế – Nghị định 124/2008/NĐ-CP

Thu nhập được miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp….

 1. Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hoá, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.

Trường hợp tổ chức nhận tài trợ sử dụng không đúng mục đích các khoản tài trợ trên thì phải nộp lại thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất 25% tính trên số tiền nhận tài trợ sử dụng không đúng mục đích.

Tổ chức nhận tài trợ quy định tại khoản này là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán thống kê.

Căn cư các quy định pháp lý trên, khoản tiền thu từ hoạt động tài trợ, vởi mục tiêu thực hiện các mục tiêu xã hội đã cam kết với Nhà tài trợ, không đem lại lợi ích kinh tế cho Doanh nghiệp, bản chất đây là một khoản DN THU HỘ, CHI HỘ nhà tài trợ, do đó không thoả mãn điều kiện ghi nhận doanh thu hay thu nhập theo Chuẩn mực kế toán số 14. Đồng thời, Căn cứ Điều 4 Luật thuế TNDN 2008 và Điều 4 Nghi định 124/2008/NĐ-CP, đây là khoản thu được miễn thuế TNDN.

Do vậy, căn cư các quy định pháp lý trên, khoản thu này, DN cần hạch toán vào các tài khoản thu hộ chi hộ như TK 1388, 3388, không phản ánh là khoản doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ và Thu nhập khác của Doanh nghiệp.

Ví dụ minh hoạ 

Khi nhận khoản hỗ trợ, tài trợ bằng tiền, DN hạch toán

Nợ TK 111,112/Có TK 3388 (chi tiết Nhà tài trợ)

Khi sử dụng nguồn tài trợ chi cho các mục tiêu xã hội đã cam kết với Nhà tài trợ, hạch toán

Nợ TK 3388/Có TK 111,112, 331…

Lưu ý: Để có cơ sở quyết toán, nghiệm thu đối với Nhà tài trợ, DN cần lưu ý có đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định tại Điều 6 Thơng tư 78/2014/TT-BTC; Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC

II Câu hỏi 2:  Khi nhận khoản tiền này, DN có phải lập hoá đơn GTGT không? Và thuế suất thuế GTGT (nếu có) là bao nhiêu?

Căn cứ Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế GTGT:

Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

 1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

=> DN không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT hay lập hoá đơn GTGT đối với khoản thu từ hỗ trợ từ Nhà tài trợ, DN “lập chứng từ thu theo quy định”.

Trên đây là một số chia sẻ của EDUBELIFE về công tác kế toán, thuế khi các Doanh nghiệp nhận được các khoản tài trợ từ các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế để thực hiện các mục tiêu đã cam kết với Nhà tài trợ vì lợi ích cộng đồng.

Cầu mong cho những tấm lòng thiện nguyện, tốt đẹp ngày càng nợ rộ như những đoá hoa tươi đẹp trong cuộc sống này, mang đến tình yêu thương và sẻ chia tới những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn để cuộc sống này ngày càng tươi đẹp hơn…

                                                     (EDUBELIFE – Education for a beautiful life).

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.